Privacy Statement

THE SOAPPHARMACY B.V. respecteert de privacyrechten van haar online-bezoekers en erkent het belang van het beschermen van de gegevens die zij over hen verzamelt.

THE SOAPPHARMACY verzamelt gegevens om haar klanten van informatie te voorzien wanneer zij een bestelling plaatsten. Wij hebben jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je te informeren over het verloop daarvan.

Als je onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, moet je ons toestemming verlenen om jou onze nieuwsbrieven te sturen door jouw emailadres in te vullen in het daarvoor bestemde vak op de website. In alle verzonden mail is THE SOAPPHARMACY duidelijk te herkennen als de afzender, in overeenstemming met de Europese anti-spamwetgeving. Wij bieden je te allen tijde de gelegenheid om diensten op te zeggen (opt-out) via de ‘unsubscribe’ op de website.

Als je nog geen 18 jaar oud bent, ben je verplicht om een ouder of verzorger in te lichten over het Privacybeleid en de General Terms van THE SOAPPHARMACY en hun instemming daarmee te verkrijgen alvorens je bij THE SOAPPHARMACY te mogen registreren of een bestelling te plaatsen.


General Terms

De toegang tot - en het gebruik van de website THE SOAPPHARMACY en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaand General Terms. Wij kunnen de General Terms van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, raden we je om het gebruik van de website te staken.

Identiteit van de ondernemer:

THE SOAPPHARMACY BV. Handelend onder de naam: THE SOAP PHARMACY

Telefoonnummer: 035 5880015
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@thesoappharmacy.nl
KvK-nummer: 59022302
Btw-identificatienummer: NL853283837B01
Bankrekeningnr: NL 84 INGB 000 615 3546
Bic: INGBNL2A


Bevoegdheid tot aankoop
Om via deze site aankopen te doen, word je gevraagd om je te registreren en ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Klanten dienen hun echte naam, telefoonnummer, emailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast word je bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeer je dat de betaalgegevens die je verstrekt bij jouw bestelling zowel geldig als correct zijn. Je bevestigt dat je degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.


De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de General Terms. Alleen klanten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor THE SOAPPHARMACY aanvaardbare creditcard of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door THE SOAPPHARMACY en THE SOAPPHARMACY is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen op de creditcard- of bankrekening van de klant. THE SOAPPHARMACY behoudt zich het recht voor om grotere aantallen van een artikel verzonden aan een klant of postadres te beperken.


Door een bod tot aankoop van artikelen machtig jij ons uitdrukkelijk tot het periodiek uitvoeren van kredietcontroles en, waar THE SOAPPHARMACY dat noodzakelijk acht, tot het verzenden of opvragen van informatie (met inbegrip van geactualiseerde informatie) over jezelf of van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, jouw creditcardnummer of kredietinformatie (met inbegrip van kredietinformatie over jouw echtgenoot/echtgenote als je verblijft in een rechtsgebied waar de huwelijkse gemeenschap van goederen geldt), om jouw identiteit te verifiëren, de geldigheid van je creditcard te evalueren, een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en individuele aankooptransacties goed te keuren.Daarnaast stem je ermee in dat wij door jouw verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor antifraudecontroles. Door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt worden aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudebestrijding, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. Wij verwijzen je naar onze privacy statement voor verdere informatie.

THE SOAPPHARMACY biedt producten te koop aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending uit onze voorraad. Het kan voorkomen dat wij in afwachting zijn van levering. Indien je artikelen, die niet op voorraad zijn, wilt bestellen, kan je ons een email sturen naar info@thesoappharmacy.nl. In voorraad verkregen artikelen kunnen van tevoren worden toegewezen om vooruitbetaalde bestellingen te voldoen, en klanten die vooruitbetalingen doen ontvangen artikelen vóór de klanten op de lijst van pre-orders.

Het kan voorkomen dat wij geselecteerde vooruitbetaalde artikelen niet kunnen leveren vanwege productieproblemen of problemen met kwaliteitscontroles wanneer een bestelling bij ons wordt geleverd. In dergelijke gevallen stellen wij je daarvan per email op de hoogte en storten de vooruitbetaling binnen tien dagen na de mededeling dat de artikelen niet beschikbaar blijken terug op uw creditcard- of bankrekening.
Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.Prijzen
Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment van het invoeren van de gegevens. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.Klanten die aankopen doen vanuit een land buiten de Europese Unie zijn invoerrechten of belastingen verschuldigd. Wij raden je aan om contact op te nemen met jouw plaatselijke douanekantoor om de uiteindelijke prijs van het door jou gewenste artikel te bepalen, voordat je een aankoop voltooid.Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een bevestiging via email. Deze email vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst.Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet goed te keuren, bijvoorbeeld als wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien je niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de General Terms.Wij kunnen tevens op ieder moment en ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van www.THESOAPPHARMACY.nl , ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen of redigeren van content op www.THESOAPPHARMACY.nl; voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.Betaalmogelijkheden
Betalingen kunnen worden voldaan met o.a. Visa, MasterCard, American Express, Maestro, iDeal en Paypal.Je bevestigt dat de creditcard/bankpas die je gebruikt jouw eigendom is of dat je specifiek door de eigenaar van de creditcard/bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle creditcard/bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Als de uitgevende instelling van jouw betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan THESOAPPHARMACY weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.Wij nemen alle redelijke voorzorgen om www.THESOAPPHARMACY.nl te beveiligen. Alle banktransacties op www.THESOAPPHARMACY worden verwerkt via Mollie, een beveiligde online betaalmodule die de kaartgegevens versleutelt in een beveiligde hosting-omgeving.Verpakkingen
Wees voorzichtig met alle verpakkingen. THESOAPPHARMACY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen veroorzaakt door verpakkingen.Verzekeringen
Wij dragen zorg voor elke aankoop totdat het bij jou is aangekomen. Bij de aflevering van goederen vereisen wij een handtekening, waarmee de verantwoordelijkheid voor de aangekochte goederen op jou wordt overgedragen. Als je voor aflevering een andere ontvanger hebt opgegeven dan jijzelf (bijvoorbeeld als cadeau) stem je ermee in dat het bewijs van een handtekening van de betrokkene (of op dat afleveradres) geldt als bewijs van aflevering en nakoming door THESOAPPHARMACY en van overdracht van verantwoordelijkheid zoals hierboven vermeld.Wij stellen ons ten doel om alle bestellingen binnen 24 uur te verzenden en binnen 48 uur te leveren. Deze levertijd geldt voor leveringen naar adressen in Nederland en België. Geschatte levertijden dienen te worden beschouwd als richtlijnen en vangen aan vanaf de datum van verzending. THESOAPPHARMACY is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij douanekantoren ter bestemming. Leveringen naar adressen buiten Nederland en België zullen een langere levertijd hebben.Content
Content wordt gedefinieerd als alle tekst, foto's, video's, audio of grafische materialen die THESOAPPHARMACY, u of andere gebruikers kunnen uploaden of overdragen op deze website. Elk risico met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van content op deze website is voor uw eigen rekening. THESOAPPHARMACY behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en om elke willekeurige reden content te verwijderen van deze website. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing plaatsvinden. Je komt overeen dat THE SOAPPHARMACY tegenover jou of derden niet aansprakelijk is voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.Eigendom, software en content
Je mag de website THESOAPPHARMACY of (gedeelten van) de content daarvan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor reclameactiviteiten op je eigen website of in andere communicatiemiddelen, zoals een magazine, brochure of commerciële flyer. Deze website is uitsluitend bestemd voor jouw eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de content, de software, de producten of diensten omvat in deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, vertonen, opvoeren, reproduceren, publiceren of in licentie te geven, commercieel te exploiteren, te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, te verplaatsen of te verkopen.Onbevoegd kopiëren of distribueren
Je komt overeen dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de content, software en alle HTML en andere codering in deze website eigendom zijn en blijven van THESOAPPHARMACY en haar licentiegevers, en beschermd zijn door auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Je mag dit materiaal uitsluitend gebruiken als dit uitdrukkelijk is toegestaan door THE SOAPPHARMACY of haar licentiegevers. Het reproduceren van de hierboven vermelde materialen is wettelijk verboden en kan leiden tot burger- en strafrechtelijke vervolging.Afwijzing van aansprakelijkheid
Indien THE SOAPPHARMACY de General Terms niet naleeft, zijn wij slechts aansprakelijk voor verliezen, zijnde directe verliezen en redelijkerwijs voorzienbare gevolgen van een dergelijke niet-naleving. Verliezen worden bijvoorbeeld als voorzienbaar beschouwd wanneer jij en THE SOAPPHARMACY er ten tijde van het plaatsen van jouw bestelling en ten tijde van het verzenden van jouw bestelling op bedacht zouden kunnen zijn. Wij zijn alleen aansprakelijk voor verliezen tot 100% van de totale waarde van de gekochte goederen.Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen, die niet zijn veroorzaakt door onze niet-nakoming of nalatigheid, indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het primaire verlies of de schade en die niet redelijkerwijs door jou of ons voorzienbaar zijn (bijvoorbeeld winstderving of gelegenheidsverlies).Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens de General Terms waar een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.Vrijwaring
Je komt overeen om THE SOAPPHARMACY te behoeden voor - en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of kosten van derde partijen of jouw niet-nakoming van de General Terms.Gebruikersrelatie
Je bevestigt dat er tussen jou en THE SOAPPHARMACY geen joint venture, partnership, dienstverband of agentschaprelatie bestaat als gevolg van jouw gebruik van deze website. Je komt overeen dat je je niet zult voordoen als een vertegenwoordiger van THE SOAPPHARMACY, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertegenwoordiging, handeling of omissie uwerzijds.Volledige Overeenkomst
De bovenstaande General Terms vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en lopende overeenkomsten tussen u en THE SOAPPHARMACY.
Je komt overeen dat je geen rechtsmiddel zult inzetten ten aanzien van een verkeerde voorstelling van zaken, die geen bepaling vormt van THE SOAPPHARMACY behoudens dat je instemming met deze bepaling niet geldt ten aanzien van enige vorm van bedrieglijk handelen, ongeacht of dat een bepaling van THE SOAPPHARAMCY is.Afstandverklaring
Indien je deze General Terms schendt en wij daarop geen vordering ondernemen, blijven wij gerechtigd tot het gebruik van onze rechten en rechtsmiddelen in andere situaties waarin u deze voorwaarden schendt.Toepasselijke recht
THE SOAPPHARMACY is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlands wetgeving, en je onderwerpt je onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictiebevoegdheid van Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door THE SOAPPHARMACY of haar licentiegevers.Website
Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken van derden vermeld of getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. THE SOAPPHARMACY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, met name overeenkomstig eventuele wetswijzigingen. Wij verzoeken jou om deze voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je onze site blijft gebruiken, vormt dat gebruik jouw aanvaarding van bedoelde wijzigingen.

Vragen over de General Terms kan je THE SOAPPHARMACY per email stellen via info@thesoappharmacy.nl
Copyrights
De gehele inhoud van THE SOAPPHARMACY websites, inclusief maar niet beperkt tot teksten, vormgevingen, beelden, interfaces of de code en de selectie en het arrangement daarvan (de "Inhoud") is het eigendom van THE SOAPPHARMACY BV of het eigendom van andere eigenaren die aan THE SOAPPHARMACY het recht verleend hebben om dergelijke Inhoud te gebruiken. In overeenstemming met de wetten inzake de literaire en artistieke eigendomsrechten en andere soortgelijke rechten is reproductie, kopiëren, publicatie, uitzending, communicatie of het gebruik op enigerlei wijze van de Inhoud ten strengste verboden zonder de voorafgaande toestemming van THE SOAPPHARMACY.

Alle handelsmerken, geregistreerde of niet, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk de "Merken") zijn eigendom van THE SOAPPHARMACY BV of het eigendom van andere eigenaren die aan THE SOAPPHARMACY het recht verleend hebben om dergelijk merken te gebruiken.

Volg @the_soappharmacy op Instagram